Procedure risico inventarisatie van processen

1. Doel

Vaststellen welke risico’s er in processen zitten die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de zorg en het bepalen van maatregelen voor de geïnventariseerde risico’s.

2. Begrippen

Processen

Onder ‘processen’ wordt verstaan die processen die kritisch zijn voor het kunnen realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De kritische processen zijn beschreven in procesbeschrijvingen.

Bijeenkomst procesrisico’s

Jaarlijks wordt een bijeenkomst procesrisico’s belegd door het kernteam. De proces risico’s worden in beeld gebracht,  gewogen en er worden zo nodig maatregelen aan gekoppeld:

  • Risico: wat kan er mis gaan en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
  • Ernst (met een waarderingsmogelijkheid van de ernst als het risico zich voor doet op een schaal van 1 t/m 4)
  • Kans (met een waarderingsmogelijkheid van de kans dat het risico zich voor doet op een schaal van 1 t/m 4)
  • Ernst plus kans (optellen)
  • Maatregelen: hoe voorkomen/verminderen

3. Archivering

Document Bewaartermijn Door wie Waar
Verslag bijeenkomst procesrisico’s Iedere laatste versie wordt bewaard tot er een nieuwe versie is Management- assistente Map kwaliteit