De zorg die Titurel biedt wordt deels gefinancierd vanuit het zorgkantoor en deels vanuit de gemeenten.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft indicaties af voor de WLZ zorg vanuit het zorgkantoor. De gemeenten geven beschikkingen af in het kader van de Wmo/Beschermd Wonen.

Titurel levert eveneens  zorg op basis van een PGB, zowel voor zorg vanuit het zorgkantoor als vanuit gemeenten.

Voor al uw vragen over de financiering of voor meer informatie over het aanmelden van een bewoner of cliënt (dagbesteding), kunt u contact opnemen met één van onze zorgcoördinatoren.
Dat kan via e-mail zorgcoordinatoren@titurel.nl of telefonisch 0164-60 20 71.

Wij leren u graag kennen; neem zeker ook contact op voor een rondleiding en/of een verkennend gesprek!

In- en uitsluitingscriteria

We vinden het erg belangrijk dat onze bewoners zich thuis voelen, zich prettig voelen bij hoe we bij Titurel met elkaar omgaan. We verwachten van onze nieuwe bewoners – en hun netwerk – dat ze zich kunnen vinden in onze werkwijze en visie. Dit houdt concreet in dat we van onze bewoners verwachten dat ze (op termijn) binnen hun mogelijkheden contact wíllen hebben, samen wonen en werken met hun medebewoners. Kortom, dat ze deel uit willen maken van een grotere gemeenschap.

We vinden het belangrijk om passende zorg te bieden aan onze cliënten. Dat begint met een passende woonomgeving en, wat betreft het groepswonen, een passende groep van mensen om zich heen. Daarom onderzoeken we bij de intake – aanname van cliënten – of de nieuwe bewoner voldoende aansluiting heeft met de groep en of het groep-dynamisch klimaat passend is.

We kunnen niet iedereen goede, passende zorg bieden: daarom maken we voorbehoud voor cliënten met een specifieke zorgvraag. We benoemen hierbij:
– een ernstige gedragsproblematiek, verbale en non-verbale agressie waarbij de veiligheid en/of het duurzaam welzijn van medebewoners/medewerkers in gevaar komt;
– een ernstige acute psychiatrische problematiek
– intensieve lichamelijke zorgvragen
– een actuele drugs/alcohol verslaving

Binnen Titurel bieden wij geen onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wet Zorg en Dwang. Wij bieden intern geen behandeling; wanneer behandeling noodzakelijk is, wordt deze, in nauwe afstemming, door een andere zorgaanbieder aangeboden.


Informatie over eigen bijdragen en vergoedingen | Aanvullende diensten Titurel:

Zorg financiering
Titurel levert zorg aan bewoners/deelnemers die gefinancierd wordt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige Zorg (Wlz). Meer informatie over welke zorg onder de Wmo valt, kunt u hier nalezen. Voor een heldere uitleg over welke zorg onder de Wlz valt, verwijzen we u graag naar het Wlz kompas.

  • Financiering via Zorg in Natura (ZIN)
    • Bij deze financieringsvorm zijn de “loon, materiële- en onderhoudskosten”, ofwel de kosten voor voeding en huur, in het tarief verwerkt. Titurel/de zorgaanbieder brengt geen extra verblijfskosten in rekening.
    • Vaak dient u zelf een eigen bijdrage te betalen voor de ondersteuning van Titurel. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, leeftijd, gezinssituatie en indicatie of beschikking. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent dit voor u en stuurt hiervoor de rekening. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl , hun diensten zijn ook telefonisch te bereiken via 0800-1925.

Schoonmaak
De algemene ruimten worden door Titurel schoongemaakt. Afhankelijk van de zorgindicatie van de bewoner en het afgestemde begeleidingsplan, krijgt deze hulp bij het onderhoud van zijn/haar kamer.

WA-verzekering
Titurel heeft voor alle bewoners en deelnemers (dagbesteding) een collectieve ongevallen verzekering afgesloten die tussenkomt ingeval van persoonlijke schade aan de bewoner/deelnemer waarbij Titurel de veroorzaker is. Daarnaast is er een mogelijkheid aan te sluiten bij de collectieve WA verzekering, deze kosten worden in dat geval doorberekend.

Inboedelverzekering
Wij sluiten voor elke bewoner een inboedelverzekering ad € 8000,- per bewoner af; tenzij u aangeeft een eigen inboedelverzekering af te sluiten. Ook wie zich voor meer wenst te verzekeren, moet hiervoor zelf een aanvullende verzekering afsluiten.

Woninginrichting
Elke bewoner mag zijn/haar eigen kamer inrichten.

Verzorging van de was
De persoonlijke was van de bewoner wordt, samen met de bewoner (afhankelijk van de zorgindicatie en het begeleidingsplan), door Titurel gewassen. Voor het gebruik van de wasmachine brengen wij geen aparte kosten in rekening.

Vervoerskosten
Wanneer wij bewoners begeleiden bij bijvoorbeeld een bezoek aan de (tand)arts of het doen van inkopen, brengen wij hiervoor een kilometer vergoeding ad € 0,29/km in rekening.

Extra activiteiten en uitstapjes
Bij het organiseren van extra activiteiten en uitstapjes door Titurel worden geen personele kosten in rekening gebracht; wel moet u rekening houden met de kosten van de uitstap (bijvoorbeeld een entree kaartje, het vervoer, een ijsje of drankje, eventueel lunch of avondeten, enz.).

Vakantie
Jaarlijks gaan onze bewoners samen op vakantie; hiervoor wordt – op basis van nacalculatie – een eigen bijdrage in rekening gebracht.