Doelstellingen en kwaliteitsbeleid

  1. Doelstelling van Titurel

Titurel is een kleinschalige organisatie voor professionele zorgondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of autisme waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt centraal staan.

  1.  Missie/visie

Titurel biedt waardevolle langdurige zorg. We doen dat omdat we vinden dat ieder mens mogelijkheden in zich heeft en het verdient om het beste uit zijn leven te halen. We willen onze cliënten hierbij helpen en bijdragen aan hun ontwikkeling. Samen kijken we op welke manier zij gelukkig kunnen worden. Hoe we hen de beste kansen kunnen geven op een goed leven als volwaardige mensen. Mensen die gezien worden, mensen die hun talenten benutten en onderdeel zijn van een groter geheel. Door het bieden van zulke waardevolle en zinvolle zorg groeien we zelf ook.

 verlening is voortdurend in beweging, waarbij de cliënt echt centraal staat.

  1. Doelgroep

Titurel biedt zorg aan bijzondere mensen met een bijzondere ontwikkelingsvraag. Het zijn mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, met een verstandelijke beperking of met psychische problemen.

  1. Dienstverlening

Titurel biedt diverse vormen van wonen aan. Groepswonen, wonen onder begeleiding en wonen in een eigen huis met begeleiding.

Daarnaast biedt Titurel ook uiteenlopende vormen van dagbesteding aan. Ook als je niet bij Titurel woont, kun je deelnemen aan het werken/dagbesteding.

  1. Kwaliteitsbeleid
  • De directie en de medewerkers van Titurel zijn zich bewust van de behoeften en verwachtingen van de cliënten en hun vertegenwoordigers.
  • Deze behoeften en verwachtingen van de cliënten en de geldende wet- en regelgeving hebben wij vertaald in kwaliteitskenmerken die centraal staan in onze dienstverlening.
  • De organisatie stelt de middelen en medewerkers beschikbaar teneinde aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Wij beschikken voor de begeleiding en verzorging over goed opgeleide en gespecialiseerde medewerkers met relevante kennis en ervaring.
  • Er wordt gestreefd naar voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  1. Meetpunten en doelstellingen met betrekking tot de kwaliteitskenmerken

Bij de dienstverlening van Titurel staan de kwaliteitskenmerken centraal. Voor de kwaliteitskenmerken zijn meetpunten bepaald (zie het schema op de volgende bladzijde).Kwaliteitskenmerken Titurel

Kwaliteits kenmerk Praktische vertaling Meetpunt (voorbeelden)
a) geschikte, correcte zorg De geboden zorg sluit aan op een zorgvuldig vastgestelde zorgvraag. Binnen de geldende termijn de evaluatie van zorg uitvoeren (termijn is minimaal 1x/jaar en vaker indien nodig)
b) beschikbaarheid Het zorgaanbod sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt. Bij elke evaluatie wordt vastgesteld of de zorg aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt
c) continuïteit van zorg De zorgdiensten sluiten op elkaar aan. Het programma van de dagbesteding sluit aan bij de zorgdoelen. In alle gevallen zijn binnen de geledende termijn de zorgdoelen geformuleerd waarin nadrukkelijk de aansluiting van wonen op dagbesteding wordt opgenomen en jaarlijks worden de zorgdoelen getoetst.
d) op de zorgontvanger gerichte zorg (incl. lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit) Zorg wordt geleverd na instemming en met respect voor waarden en voorkeuren van de cliënt. Instemming is aantoonbaar dan wel uitlegbaar. Zorgaanbod wordt vastgesteld en geëvalueerd op aansluiten op waarden en normen.
e) betrokkenheid van de zorgontvanger De cliënt/ cliëntvertegen-woordiger wordt geïnformeerd en waar mogelijk actief betrokken bij besluiten aangaande zijn/haar zorg. Alle cliënten worden betrokken bij het opstellen van het zorgplan, de evaluatie daarvan en wijziging van hun zorg;
f) cliënt veiligheid Zorgrisico’s worden geïnvesteerd en vermijdbaar letsel wordt voorkomen door maatregelen. Voor elke cliënt worden zorgrisico’s geïnventariseerd. De zorgomgeving voldoet aan  veiligheidseisen.